Общи условия

www.geodar.org е онлайн магазин и като такъв няма право да търгува с огнестрелно и неогнестрелно (пневматично и газово оръжие) и боеприпаси за същите. Ако желаeта да закупите ловно, бойно, газово и/или пневматично оръжие и/или боеприпаси за тях е необходимо да посетите нашия магазин. Според ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ в сила от 17.09.2010г., бойно или ловно огнестрелно оръжие се продава при представяне на валидни документ за самоличност и разрешително за закупуване, издадено от Служба КОС на МВР.
Неогнестрелно (пневматично или газово) оръжие може да се закупи при представяне на валиден документ за самоличност, от лица имащи навършено пълнолетие. Същите са длъжни в 14-дневен срок да уведомят началника на РПУ по местоживеене за придобиването и съхранението му. Придобиването на неогнестрелно оръжие (пневматично или газово) през онлайн магазин е в разрез със закона.


Чл. 43. Лицата, получили разрешение за търговия, могат да търгуват със:

1. други лица, които са получили разрешение за търговия;
2. лица, получили разрешение за производство;
3. лица, които са получили разрешение за придобиване по реда на глава четвърта;
4. лица по чл. 54 - за неогнестрелни оръжия.

Чл. 50. (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение.

(2) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да придобиват само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

(4) При наследяване на изделията по ал. 1 - 3 наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление по образец до директора на ГДОП на МВР или до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния си адрес за издаване на разрешение за придобиване.

(5) При отсъствие на началника на РУ на МВР съответното разрешение се издава от оправомощено със заповед на министъра на вътрешните работи длъжностно лице.

Чл. 54. (1) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

www.geodar.org
Contact Us